Van Slijpe Financiële Zorg verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen we uit wat wij met uw persoonsgegevens doen. Van Slijpe Financiële Zorg verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Gedragscode voor (beschermings)bewindvoering

Uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en uw burgerservicenummer (BSN). Van Slijpe Financiële Zorg legt uw persoonsgegevens vast in het kader van de uitvoering van bewindvoering, mentorschap, curatele en afwikkeling nalatenschappen. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens
We gebruiken uw gegevens voor de communicatie met de overheid. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of bankinstanties. Soms gebruiken wij persoonsgegevens voor klanttevredenheidsonderzoeken. U kunt het gebruik van uw gegevens door ons in dat verband beperken.

Beveiliging persoonsgegevens
Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bovendien bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Voor een goede dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend en indien noodzakelijk aan gemeenten, ketenpartners, kantonrechter, schuldeisers en Bureau Krediet Registratie (BKR). Het verstrekken van uw gegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig. Verstrekking van uw persoonsgegevens anders dan nodig voor onze dienstverlening zal alleen plaatsvinden indien een verzoek om informatie gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.

Meldingen CBP
We hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte uitvoering van de AVG.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Van Slijpe Financiële Zorg  (Postbus 198, 6230 AD Meerssen) onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/Verzet/Verwijdering’. U ontvangt binnen acht weken een reactie.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 4 april 2021.